Zielona Toga w wydaniu tradycyjnym

W mojej praktyce bliskie są mi sprawy standardowo kojarzone z zieloną togą – rodzinne.

Jednym z rodzajów tych spraw są sprawy dotyczące alimentów.

Warto pamiętać, że osoby dochodzące środków utrzymania na drodze sądowej są zwolnione z mocy ustawy od ponoszenia kosztów sądowych. Oznacza to, że nie mają one obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

Opłatę od pozwu o alimenty wylicza się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty alimentów. Jeżeli żądanie określone zostanie na kwotę 1000 zł w wymiarze miesięcznym, to w takiej sytuacji opłata sądowa wynosi 600 zł.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, oznacza, że powód w sprawie o alimenty nie musi uiścić opłaty od pozwu i nie będzie wezwany do jej uzupełnienia na etapie badania, czy pozew spełnia wszystkie wymogi formalne.

Ma to swoje uzasadnienie w tym, by obowiązek ponoszenia kosztów sądowych nie ” odstraszał” danej osoby tj. by nie powstrzymywał jej, gdy chodzi o ubieganie się o środki zmierzające do zaspokojenia jej potrzeb egzystencjonalnych.

Dobrą praktyką jest też nieobciążanie tych osób kosztami sądowymi w części w jakiej uległy swemu żądaniu.

Są i inne ułatwienia kierowane do tych osób – w tym w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – również tego prowadzonego za granicą – tak w krajach unijnych jak i innych, będących stroną właściwej umowy międzynarodowej.

W ramach Unii znaczenie ma Rozporządzenie Rady Europy ( WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Na podstawie tego Rozporządzenia osoba dysponująca tytułem wykonawczym w sprawie alimentów może ubiegać się o pomoc swego państwa w egzekwowaniu alimentów za granicą.

Rozporządzenie to – stosowane bezpośrednio w każdym państwie członkowskim-

w art. 46 stanowi, że wezwane państwo członkowskie( to, w którym alimenty mają być dochodzone) zapewnia bezpłatną pomoc prawną w przypadku wszystkich wniosków złożonych przez wierzyciela (osobę uprawnioną) dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku między rodzicami i dziećmi w wieku poniżej 21 lat. W innym przypadku, strona, która skorzystała w swoim państwie członkowskim z całkowitej lub częściowej pomocy prawnej lub zwolnienia z kosztów lub wydatków, jest uprawniona w postępowaniu egzekucyjnym do najbardziej przychylnego traktowania w zakresie pomocy prawnej lub najszerszego zwolnienia, jakie przewiduje prawo państwa członkowskiego wykonania.

By wszcząć takie postępowanie należy skompletować wymagane w/w rozporządzeniem dokumenty, które są mi znane.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania

art.22 kpc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *